Motion Control Systems
  • You are here:  
  • Home
  • Verkoopvoorwaarden

Motion Control Systems BV, nader te noemen MCS, gevestigd te Zevenbergen en kantoorhoudend aldaar aan de Touwslagerij 19, zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Breda op 1 oktober 2006. 

Artikel 1 ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en reparatie en alle andere overeenkomsten, tenzij hiervan schriftelijk door MCS is afgeweken. Indien een koper tevens algemene voorwaarden heeft, verbinden deze MCS slechts indien en voor zover zij in overeenstemming zijn met voorwaarden van MCS. 

Artikel 2 AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend. 2. MCS behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen tekeningen, schetsen, en offertes. Deze gegevens blijven het eigendom van MCS en mogen niet worden gekopieerd of aan derden worden verstrekt. 3. Gegevens in drukwerk zijn steeds aan wijzigingen onderhevig en binden MCS niet. 

Artikel 3 OVEREENKOMSTEN 

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat MCS een bestelling of opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Deze bevestiging is bindend, tenzij de koper hiertegen binnen acht dagen na datum na van bevestiging schriftelijk bezwaren heeft ingediend. 2. Aanbiedingen en toezeggingen, gedaan door vertegenwoordigers en of andere personen in dienst van MCS binden MCS, nadat deze aanbieding en toezegging schriftelijk door haar directie is bevestigd. 

Artikel 4 PRIJZEN 


1. Zolang een prijs niet schriftelijk is bevestigd, is deze voor wijziging door MCS vatbaar. Bovendien kunnen ten behoeve van Levering schriftelijk vastgelegde prijzen worden verhoogd, ingeval van verhoging van lonen en of andere arbeidsvoorwaarden van verzekeringspremies, valuta en of wisselkoersen, vrachttarieven, dan wel in geval van verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, alsmede in alle gevallen waarin externe omstandighedenprijsverhoging veroorzaken. 2. Voor rekening van koper zijn alle door MCS gemaakte kosten, daaronder begrepen de reis en verblijfkosten van personen in dienst van MCS, noodzakelijk voor het monteren, repareren en vervangen van, alsmede het geven van instructies bij de door MCS geleverde goederen of onderdelen daarvan. 

Artikel 5 AFLEVERING 

1. Ingeval van aflevering in binnen en buitenland zijn de kosten voor vervoer van alle goederen, welke door MCS worden afgezonden, voor rekening van de koper. 2. De koper heeft de mogelijkheid van te voren schriftelijk een transportvoorkeur aan te geven. Anders zal MCS standaard de goederen met de door MCS geselecteerde transporteur realiseren. 3. De risico van vervoer van goederen welke door MCS worden verzonden zijn afhankelijk van de opdrachtgever van deze. Indien MCS de opdrachtgever is geldt de risico tot die mate dat de transportverzekering van MCS dit dekt. De koper dient in alle gevallen de volle medewerking hiervoor te verlenen. 

Artikel 6 LEVERINGSTERMIJN 

Opgegeven leveringstermijnen zijdens MCS zijn vrijblijvend, alhoewel MCS zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven, dat deze termijnen worden aangehouden. Overschrijding van een termijn geeft de koper nimmer recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinden der overeenkomst of enige andere actie jegens MCS. 

Artikel 7 OVERMACHT 

1. Indien MCS door welke oorzaak ook in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt zulks ten aanzien van de koper voor MCS als overmacht. MCS is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens de koper. 2. In geval van ijsgang, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportmoeilijkheden, invoerbelemmering, nalatigheid van de leveranciers of fabrikant van MCS en alle gevallen van overmacht is MCS te hare keuze gerechtigd, hetzij de levering met de duur van de belemmering te verlengen hetzij de overeenkomst voor zover deze door de belemmering wordt getroffen te annuleren. 

Artikel 8 BETALINGEN 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de koper gehouden de factuurbedragen te voldoen binnen dertig dagen na factuurdatum op een door MCS aan te wijzen bank of giro rekening, dan wel contant te haren kantore. 2. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling kredietkosten aan MCS verschuldigd, bedrag ingaande 30 dagen na factuurdatum. 3. Niet tijdig betaling geeft MCS het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en of andere overeenkomsten met de koper op te schorten dan wel te annuleren. 4. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en MCS tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan MCS te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten ad tenminste 15% van de factuurbedrag, met een minimum van € 100,- zulks onverminderd de sub B genoemde kredietkosten en eventuele door hem krachtens vonnis verschuldigde gerechtelijke kosten. 5. MCS is te alle tijde gerechtigd te vorderen, dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door MCS te verrichten prestatie, een en ander op een door MCS nader aan te geven wijze. 6. Het is de koper niet toegestaan schuldvergelijking toe te passen. 

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over, zodra MCS volledig betaling zal hebben gekregen van de daarop betrekking hebbende gefactureerde de bedragen. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van MCS de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, dan wel anderszins te bezwaren. In deze blijven de goederen eigendom van MCS ook al zijn deze gemonteerd op installaties en of machines. 

Artikel 10 RECLAMES 

1. Reclames dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan MCS kenbaar gemaakt te worden, na het verstrijken van deze termijn worden zij niet meer in behandeling genomen. 2. Reclames geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. 3. Indien de reclames door MCS gegrond worden bevonden, heeft MCS het recht te hare keuze: 1. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen. 2. Het geleverde te vervangen of te repareren, waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan MCS worden afgegeven. 3. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van de door de koper betaalde factuurbedrag, zonder tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

Artikel 11 GARANTIE 

1. MCS geeft aan de koper garantie op de door haar geleverde goederen, indien en voor zover de toeleverancier aan MCS garantie op deze goederen geeft 2. Technische adviezen worden naar beste weten en kunnen door terzake deskundige medewerkers van MCS gegeven. Op deze adviezen worden door MCS geen garantie verstrekt. 3. Op reparaties worden door MCS geen garantie verstrekt. 4. Op samengevoegde apparaten en onderdelen geeft MCS geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID 


1. MCS is uitsluitend aansprakelijk, indien door haar niet is voldaan aan de door haar gegeven garantie als benoemd in artikel 11. Deze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot herstel of opnieuw leveren van de goederen en of onderdelen daarvan, welke ondeugdelijk blijken te zijn. 2. Onverminderd het vorenstaande is MCS nimmer aansprakelijk : 1. Wegens niet of niet tijdig leveren. 2. Voor de door haar verstrekte adviezen. 3. Voor gegevens in folders, catalogi, reclame materiaal en dergelijke. 4. In geval van overmacht zoals genoemd in artikel 7. 5. Indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast of anderszins onvakkundig gebruikt en of met andere dan voorgeschreven gebruikt. 6. Voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in MCS\’s bedrijfsruimte bevinden. 3. MCS is voort nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade welke de koper of derden lijden ten gevolge van de schuld of nalatigheid zijdens MCS, waaronder mede begrepen is schuld, nalatigheid en opzet van, door namens MCS bij haar koper of derden te werk gestelde personen.Het vorenstaande geldt behoudens het geval van opzet mede ten aanzien van de rechtstreekse aansprakelijkheid van personen die in dienst zijn van MCS. 4. Indien MCS ondanks het bovenstaande voor enige schade aansprakelijk is kan het schadevergoedingsbedrag nooit hoger zijn dan de betreffende factuurwaarden. 

Artikel 13 WANPRESTATIES 

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is MCS bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling, de overeenkomst te annuleren en daarenboven schadevergoeding te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te vorderen. 

Artikel 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

1. De bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda neemt kennis van alle geschillen , welke mochten ontstaan tussen MCS en haar koper, tenzij MCS er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. 2. Op alle overeenkomsten door MCS met derden gesloten, is het Nederlandse recht van toepassing.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN.

VAN MOTION CONTROL SYSTEMS B.V. TE ZEVENBERGEN.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de Metaal- en de Elektrotechnische Industrie,

Afwijkende en aanvullende bepalingen. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel I – Prijs

De door de opdrachtnemer opgegeven prijs ook exclusief de kosten van installatie, montage, aansluiting en inbedrijfstelling is. Indien de opdrachtnemer zonder de installatie-, de montage-,de aansluiting-, de inbedrijfstelling- en servicewerkzaamheden in opdracht te hebben, wel dienaangaande hulp en bijstand – van welke aard dan ook – verleent, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 2 – Risico- en eigendomsovergang

Onverminderd het gestelde in de voorgaande leden verplicht de opdrachtgever zich om na de vervaldag van de factuur zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht ten aanzien van het geleverde, dan wel het object waarin het geleverde is verwerkt en/of waarvan het een bestanddeel is geworden. Op alle producten die zich van of namens de opdrachtgever onder de opdrachtnemer bevinden, heeft de opdrachtnemer het recht van terughouding zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 3 – Betaling

A. Betaling van opdrachten met een waarde tot EUR 15.000 netto exclusief omzetbelasting dient te geschieden binnen 30 dagen na levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

B. Voor opdrachten met een waarde van EUR 15.000 netto exclusief omzetbelasting en hoger, dan wel een lager

bedrag indien dit naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is, gelden de volgende betalingscondities, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen:

– 1/3 van het orderbedrag binnen 10 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

– 1/3 van het orderbedrag voor levering.

– 1/3 van het orderbedrag binnen 30 dagen na levering.

C. Iedere betaling door of namens de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde

rente, alsmede van de door de opdrachtnemer gemaakte invorderings- en/of administratiekosten. Het excedent

wordt geacht in mindering te worden gebracht op de oudste openstaande vordering.

D. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor vorderingen te verpanden.

E. De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de

opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen

voldaan zal worden.

Artikel 4 – Garantie

garantietermijn van 1 jaar tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De garantietermijn van 6 maanden is wel

van toepassing op uitgevoerde reparaties. De garantie op uitgevoerde reparaties is gelimiteerd op alleen de nieuw

geplaatste onderdelen.

Onjuistheden en/of onvolkomenheden in door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is, onder voorbehoud van het eigen risico, in elk geval beperkt tot het

bedrag dat de opdrachtnemer uitgekeerd wordt op grond van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding

Alle door de ontbinding door de opdrachtnemer geleden schade is voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Handelsbeperkingen

De levering van goederen en diensten alsmede het verstrekken van informatie aan bepaalde landen, bepaalde organisaties, bepaalde personen en voor bepaalde doelen is beperkt of verboden volgens wetten van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor controle op het

bestaan van beperkingen of verboden bij de levering van de door Motion Control Systems B.V. geleverde goederen, diensten of informatie. De opdrachtgever draagt er zorg voor de beperkingen en verboden na te leven tenzij deze in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetten. De opdrachtnemer is, onverminderd het hierboven bepaalde,gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de opdrachtgever informatieover eindgebruiker, eindgebruik en eindbestemming te eisen.

In geval de opdrachtgever weigert de gevraagde informatie over eindgebruiker, eindgebruik en eindbestemming te verstrekken is de opdrachtnemer gerechtigd om voor rekening en risico van de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade en kosten.

Artikel 8 – Geschillen Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door een van beide partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de Kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.